Köpevillkor

ALLMÄNT

Inför din beställning förutsätter vi, Inkontinensbutiken/HarssannaAB, att du har tagit del av informationen på vår hemsida www.inkontinensbutiken.se. Din beställning utgör en anhållan om att ingå avtal med oss. Avtal om köp har träffats när du har gjort en beställning om köp av en vara från hemsidan, alternativt lämnat en beställning via support@inkontinensbutiken.se, och erhåller en orderbekräftelse via e-post i vilken all information om din beställning framgår. Vi skickar varan till dig via post och du meddelas via SMS eller brev när varan finns tillgänglig för avhämtning. Vi äger beställd vara till dess att du har betalat den till fullo och vi har mottagit din betalning.

PRISER

Våra priser kan utan föregående avisering ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad mervärdesskatt (moms). I alla priser ingår mervärdesskatt med 25 % inom EU. Om mervärdesskatten ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

AVGIFTER

Gällande avgifter finns på vår hemsida www.inkontinensbutiken.se.

REA OCH ERBJUDANDEN

Rea och andra speciella erbjudanden gäller endast så långt lagret räcker, om inte annat framgår i samband med erbjudandet.

BETALNING

Betalning sker med betalkort, fraktkostnad tillkommer. Vid eventuella returer betalas pengarna tillbaka till det kredit- eller bankkortskonto som du använde vid din beställning. Vi accepterar Visa och Mastercard.

MINDERÅRIGA

Minderåriga (barn under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa varor från hemsidan eller via support@inkontinensbutiken.se

ANSVAR

Vi ansvarar inte om en vara som du har köpt används på ett icke-föreskrivet sätt. I detta avseende hänvisar vi till vad som anges i den användarguide som medföljer vid köp av våra varor. Innan du börjar använda den vara som du har köpt bör du därför noggrant läsa igenom guiden.

FORCE MAJEURE

Vi frånsäger oss allt ansvar för leveransförseningar och brister i vårt fullgörande av förpliktelser och åtaganden enligt dessa köpevillkor, om leveransförseningen eller bristen i fullgörandet har sin grund i omständigheter som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar, försvårar eller försenar leveransen eller fullgörandet ifråga.

Som omständigheter utanför vår kontroll avses bland annat bestämmelser, åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. Härtill räknas även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud och liknande eller en onormal nedgång i marknaden.

LEVERANS

Leverans sker normalt inom 10 arbetsdagar. Vid en eventuell leveransförsening har du rätt att häva köpet, utan kostnad, om du inte godkänner ny föreslagen leveranstid. Återbetalning av erlagd betalning sker då inom 30 dagar efter att vi har erhållit ditt meddelande om hävning.

Du meddelas via SMS eller brev när varan finns tillgänglig för avhämtning.

Vi debiterar en avgift på 300 kr för paket som inte hämtats ut, detta för att täcka administrations- och fraktkostnader (transport fram och tillbaka). Faktura skickas ut inom 30 dagar från datumet då det utlösta paketet registrerats hos oss.

TRANSPORT

Vi ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leveransen. Reklamation av transportskadade varor sker enligt vad som anges under ”Reklamation” ovan.

RESERVATION

Prisuppgifter och annan information som lämnas av oss, lämnas med reservation för eventuella tryck- och skrivfel.

TVISTER

Svensk lag tillämpas på samtliga köp och beställningar, i den mån inget annat uttryckligen anges i dessa köpevillkor, och eventuella tvister hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Vi följer alltid ARNs rekommendationer.